close
HomeYellow In FashionΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Όροι Συμμετοχής του Διαγωνισμού

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ YELLOW IN FASHION ΤΗΣ ΜΤΝ ΣΤΟ FACEBOOK 

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. 
Η “MTN Cyprus Ltd”(περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Yellow in Fashion» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί στη διαδικτυακή σελίδα του στο Facebook (https://www.facebook.com/MTNCyprus) (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»). 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο και έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών. 

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. 
Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς, επίσης, και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών και γ) όσοι χρησιμοποιούν ψευδή λογαριασμό και/ή διαχειρίζονται παράνομα λογαριασμό στον οποίο δεν έχουν εξασφαλίσει άδεια με σκοπό την απάτη κατά τη χρήση της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων. 

4. Συμμετοχή στο Διαγωνισμό.
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό, προϋποθέτει όπως όλοι οι συμμετέχοντες να έχουν λογαριασμό (account) και αληθινό προφίλ (profile) στο Facebook (με αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων στο Facebook). Εάν αποδειχθεί πως ο λογαριασμός (account) ή το προφίλ (profile) είναι ψευδείς, τότε οι συμμετέχοντες, εξαιρούνται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και οποιεσδήποτε αξιώσεις για δώρα του Διαγωνισμού θα είναι άκυρες. 

5. Διάρκεια του Διαγωνισμού. 
Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 6 Μαΐου 2016 (περαιτέρω «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και τις 25 Μαΐου 2016 (περαιτέρω «Λήξη του Διαγωνισμού»). 

6. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να ανεβάσουν (upload) στην εφαρμογή που δημιουργήθηκε για τον διαγωνισμό στην σελίδα της MTN στο Facebook μια φωτογραφία στην οποία θα φοράνε κάποιο ένδυμα χρώματος κίτρινου ή εναλλακτικά να έχουν ενσωματώσει το κίτρινο χρώμα με κάποιο άλλο τρόπο στην εμφάνιση τους.

Στο Διαγωνισμό θα λαμβάνει μέρος αυτόματα και οποιοσδήποτε αναρτήσει φωτογραφία στο Instagram βάζοντας #ΜΤΝYELLOWINFASHION. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι πρέπει να ακολουθήσει (follow) το MTNMadwalk στο Instagram.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πληρεί τους όρους και προυποθέσεις του παρόν εγγράφου.

Ο κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στην άνω προωθητική ενέργεια (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής»). Επιπλέον, δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του χρήστη θεωρείται ο ίδιος ο χρήστης. Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζομένων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού. Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία, τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής -με τα ανωτέρω στοιχεία θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με την υποβολή οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τα κατωτέρω.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να μην αναρτήσει («upload») ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων οποιαδήποτε συμμετοχή με παράνομο ή προσβλητικό με οποιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο, να απορρίπτει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους, καθώς και να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες όρους. Ειδικότερα, τυχόν εικόνες και/ή σχόλια και/ή φωτογραφίες δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση του Διοργανωτή, θα διαγράφονται άμεσα από τον Διαδικτυακό Τόπο του Διοργανωτή χωρίς καμία προειδοποίηση, ο δε συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια και/ή εικόνες κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό.

Κάθε συμμετέχων δύναται να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό χωρίς κανένα περιορισμό για όσες φορές επιθυμεί ανεβάζοντας όσες φωτογραφίες επιθυμεί με τα ίδια στοιχεία Facebook προφίλ (Facebook ID) και Instagram κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Ο κάθε Διαγωνιζόμενος όπως και ο κάθε επισκέπτης στην σελίδα της MTN στο facebook θα μπορεί να ψηφίσει τις φωτογραφίες της προτίμησης του. Κάθε φωτογραφία δύναται να ψηφιστεί μόνο μία φορά από ένα χρήστη.

Για τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο συμμετέχων, αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Διαγωνισμού. Κάθε χρήστης μπορεί να αποσύρει ανά πάσα στιγμή τη συμμετοχή του από το Διαγωνισμό.

 

7. Δώρα. 
(α) Θα αναδειχθούν 19 (δεκαεννέα) νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν μια δωρεάν πρόσκληση ο κάθε ένας για το ΜΤΝ MAD WALK στις 31 Μαΐου 2016 στη Λευκωσία.

β)Ο μεγάλος νικητής θα κερδίσει μία ενδυματολογική δημιουργία αξίας 500 ευρώ από τον σχεδιαστή Κωνσταντίνο Βασιλείου και μία δωρεάν πρόσκληση για το MTN MADWALK.

γ) Οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής και/ή εξαργύρωσης των πιο πάνω Δώρων με άλλα αντικαταστατά ή μεταβίβαση των προαναφερομένων δώρων σε άλλα πρόσωπα. 

δ) Το Δώρο δεν μεταβιβάζεται. Σε περίπτωση απάτης, κατάχρησης ή/και λάθους το οποίο θα επηρεάσει την ορθή λειτουργία του Διαγωνισμού, η ΜΤΝ διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει ή να αναστείλει τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή/και να ακυρώσει την κοινοποίηση των Νικητών.

 

ε) Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΜΤΝ παύει να υφίσταται και η ΜΤΝ δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε προσώπου.

8. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού.

Οι 19 νικητές των προσκλήσεων, θα αναδειχθούν σύμφωνα με την μεγαλύτερη συγκέντρωση ψήφων στην φωτογραφία που θα αναρτήσουν στα πλαίσια του Διαγωνισμού. Ο κάθε χρήστης έχει δικαίωμα να ανεβάσει όσες φωτογραφίες επιθυμεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού σε κάθε περίπτωση όμως δεν θα αναλογούν περισσότερες από μία πρόσκληση για τον κάθε χρήστη. Η ψηφοφορία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής (application). Προϋπόθεση είναι να υπάρχει ενεργός λογαριασμός στο facebook και Instagram. Στην εν λόγω ψηφοφορία για την ανάδειξη των νικητών των Δώρων θα υποβάλλονται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 6 ανωτέρω, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού. 

O μεγάλος νικητής θα αναδειχθεί από την κριτική επιτροπή η οποία θα επιλέξει και στη συνέχεια θα ψηφίσει τη καλύτερη, κατά την κρίση της φωτογραφία. Ο μεγάλος νικητής θα κερδίσει μία ενδυματολογική δημιουργία αξίας 500 ευρώ από τον σχεδιαστή Κωνσταντίνο Βασιλείου και μία δωρεάν πρόσκληση για το MTN MADWALK.

9. Ενημέρωση για την ανακήρυξη – Παραλαβή των Δώρων. 
Τα ονόματα των νικητών που θα προκύψουν από κατά τα παραπάνω, θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο «https://www.facebook.com/MTNCyprus» (επίσημη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook) όπου άπαντες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα πληροφορούνται.

Περαιτέρω, οι νικητές θα ενημερωθούν από τον Διοργανωτή με σχετικό προσωπικό μήνυμα στο λογαριασμό τους στο Facebook ή τηλεφωνικά ή μέσω του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (σύμφωνα με τα στοιχεία που οι ίδιοι καταχώρησαν) και αποστέλλοντας προσωπικό μήνυμα στο Instagram. Ο Διοργανωτής θα ζητήσει από τους νικητές να καταχωρήσουν τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση του και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας-προαιρετικα-) για την παραλαβή του Δώρου.

Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την αποστολή σε αυτούς σχετικής ενημέρωσης για οποιοδήποτε λόγο, τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού δώρου.

Για την παραλαβή των Δώρων οι νικητές θα ενημερωθούν από την ΜΤΝ. Οι νικητές θα πρέπει να επιδείξουν την ταυτότητάς τους για επιβεβαίωση των στοιχείων τους.

10. Αποδοχή Δώρων
Αποδεχόμενοι να λάβουν το Δώρο, οι νικητές επιτρέπουν στον Διοργανωτή να δημοσιοποιήσει το όνομα, το πρόσωπο, την ηλικία και την πόλη διαμονής τους μέσα από προωθητικές ενέργειες σε σχέση με τον Διαγωνισμό, διά μέσου των ενεργειών δημοσίων σχέσεων και των μέσων. Αυτή η δραστηριότητα ειδικά περιλαμβάνει τη χρήση της εικόνας τους – με τη μορφή φωτογραφίας ή φιλμ ή άλλως. Οι νικητές περαιτέρω συμφωνούν ότι θα είναι διαθέσιμοι για να παρευρίσκονται σε οποιαδήποτε φωτογράφηση και/ή άλλη προωθητική δραστηριότητα σε όλη την Κύπρο, από τον Διοργανωτή για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, καθ’ οιονδήποτε χρόνο για περίοδο 6 μηνών από την Λήξη του Διαγωνισμού. 

11. Ευθύνη. 
Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε αδυναμία, λάθος ή παράλειψη ή ανακρίβεια στην διαβίβαση, λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου ή στην μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλετε στην παράβαση των πιο πάνω όρων ή για οποιεσδήποτε ενέργειες τρίτων σε σχέση με τον Διαγωνισμό. 

12. Δημοσιότητα.
Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο.

13. Προσωπικά Δεδομένα.
Για τη διενέργεια του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης δεν απαιτείται η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων πέραν αυτών που δηλώνονται στην ως άνω πλατφόρμα. Αποδεχόμενος να λάβει μέρος στο διαγωνισμό προϋποθέτει, ανάρτηση στο τοίχο του χρήστη από το application. Ο Διοργανωτής δύναται κατά την παράδοση των Δώρων να ζητά από τους νικητές περαιτέρω στοιχεία. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο της ΜΤΝ στο 136. 

14. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων.
Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής της ανακήρυξης των Νικητών) ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. 

15. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία
Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Κυπριακό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Λευκωσίας. 

16. Αποδοχή των όρων. 
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων οι οποίοι διέπονται από τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

17. Διευκρινίζεται ότι το Facebook και Instagram δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται προωθεί ή ενισχύει τον συγκεκριμένο διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.
 

TERMS OF PARTICIPATION FOR MTN FACEBOOK COMPETITION

  1. The Competition:

MTN Cyprus Ltd (as further the ‘organizer’) announces contest with title ‘Yellow in Fashion’ (as further the ‘contest’), which will be held on MTN’s Facebook page (https://www.facebook.com/MTNCyprus) (as further the ‘Internet Side’).

  1. People who are entitled to participate at the competition:

People over 18 years old and permanent residents of Cyprus are eligible to participate in the contest.

  1. Exclusion of contestants:

Participants are excluded from the competition if they are:

  1. employees at MTN Cyprus Ltd

  2. First-degree relatives and/or spouses with the employees of MTN Cyprus Ltd.

  3. Using fake accounts and / or illegally managing accounts without obtaining a license, fraudulently, disabling the control of identification.

The exclusion can be done at any stage of the competition even during the delivery of the gifts.

  1. Participation to the competition:

In order to participate to the competition, the contestants must have an account on Facebook (by accepting the terms and conditions of the social network site). In case of proof that the profile is fake, the contestants are excluded from the competition and any claims for the contest gifts will be void.

  1. Duration of the competition:

The competition will be held from the 6th of May 2016 (as further the ‘Start of the Competition’) until the 25th of May 2016 (as further the ‘End of the competition’).

  1. How to participate in the competition:

A post will be shared on the Organiser’s website. Those who wish to participate, must upload in MTN's Facebook page a photo wearing any yellow garment/clothing or alternatively have combined the yellow color in any other way to their look. They, automatically, take place to the competition by posting any photo on Instagram putting # MTNYELLOWINFASHION. It is compulsory for each participant to first follow on Instagram the MTNMadwalk on Instagram.

Also Important is to meet the terms and conditions of the present document.

Each contestant guarantees that he/she provides true, accurate, current and complete information for his/her self upon registration and consent to participate in the above competition (hereafter ‘register data’). Furthermore, is committed to maintain and update on time the register data, in order to be true, accurate, current and complete during the competition. In the case that the contestant uses false, inaccurate, outdated, incomplete or misleading data, the organiser assumes no responsibility and the contestant is the only responsible for the false details. Subject to other stipulations, it is not obligatory to provide any additional data which are no necessary or reasonably to be requests in the context of the competition.

The submission of the above information constitute the participation in the Competition, without any further charge or further process. The files, which are kept by the Organizer -these information will constitute full proof regarding the submission of any participation in the Competition and validity of this participation, under the following.

The Organizer reserves the right in its sole discretion not to «upload» and / or to remove afterwards any participation with illegal or offensive in any way content, to reject entries that violate these terms and conditions and cancels any entries that do not meet the present terms and conditions. In particular, any comments defamatory, obscene, infringing any third party copyrights or any other third parties rights, at the sole discretion of the Organizer, shall be deleted directly from the Website of the Organizer, and the participant who posted such comments will be excluded from the Competition.

Each participant may upload as many pictures he/she wishes using the same profile on Facebook (Facebook ID) and Instagram during the Competition and therefore the draw. The participant and every person who wishes to vote should visit the facebook page and vote the photo/ picture of their preference. The only restriction is that each person is allowed for one vote per picture/photo.

Participating in this Competition does not require any buying of any product. By participating in the Competition, the participant accepts unconditionally the terms and conditions of the Competition. Each user can withdraw his/her participation from the Competition at any time.

  1. Gifts

a) Out of all the participants, 19 (nineteen) winners will be designated, whereas each of them will earn an Invitation to the “ΜΤΝ MAD WALK” show on the 31st May 2016 in Nicosia.

b) The big winner will earn a tailor-made clothing creation by designer Konstantinos Vasiliades worth 500 (five hundred) euros for free.

c) The winners of the Competition have no right to proceed with any exchange or transfer of the aforementioned gift to any other person.

d) The gift is not transferable. In the event of fraud, abuse, and/or an error affecting the proper operation of the competition, MTN reserves the right to end or suspend the competition; amend these terms & conditions; and/or declare void the notification of winner.

e) After the expiry of the Contest and the distribution of the Gifts, any obligation towards the participants from MTN ceases.

8. Winners

The 19 winners mentioned in paragraph 6 above, will be designated according to the largest concentration of votes on the photograph uploaded for the competition purposes. Each participant is allowed to upload as many photos as he/she wishes within the Contest. In any case no more than one Invitation (Gift) will be given for each participant. The vote will take place only via the application. Precondition is to have an active account on facebook and Instagram. Only the valid uploads will be open for voting. A “valid upload” means any participation in the Competition to which they apply cumulatively the following: a. has been submitted in accordance with the procedure described in Article 6 above. b. is not an illegal product or general fraud or unlawful interference of the participant or third party and c. has been submitted and registered on the Internet Site, within the duration of the Competition.

9. Receipt of the Gift

The names of the 19 winners will be published on the website https://www.facebook.com/MTNCyprus» (official Facebook page of the Organizer) where all interested parties can be informed.

Furthermore, all the winners will be notified by the Organizer with a personal message to their account on Facebook or by phone or via email and by sending a personal message on their Instagram account. For the receipt of the Gift, the Organizer will request from the participants to write on a personal message all the relevant details (name, address and a contact number-optional-).

If it is not possible to contact the winners within twenty four (24) hours from the day they have been notified, they will lose their entitlement to the Gift.

The Organizer will notify the winners regarding the location for receiving the Gift. The winners must show their identity card for confirmation of their data.

10. Gift Acceptance

By accepting the Gift, the winners authorize the Organizer to publish their names, face, age and city of residence through any promotional activities in connection with the Competition, through any public relations activities.

This activity includes the use of their image - in the form of photograph, film or otherwise.

Winners further agree that they are going to be available to attend any photo shooting and/or to any other promotional activity throughout Cyprus by the Organizer, for the purposes of the Competition at any time for a period of six months from the end of the Competition.

11. Responsibility

The Organizer will not be liable for any failure, error or omission or misstatement in the communication, reception and participation in the website or to system’s failure due to force majeure or any other reasons not attributable to the breach of the above terms and conditions or any third party actions in relation to the Competition.

12. Publicity

The participation terms to the Competition are published in the website.

13. Personal Data

For carrying out this Competition through the social network platform, the collection of any further personal data, other than those already stated at the above platform, is not required. During the receipt of the Prize, the Organizer might require from the winner further details. For any further information please contact our Call Center at 136.

14. Recall Invitation – Amendments of Terms

The Organizer is entitled to recall the invitation or to amend these terms (including the duration of the Competition and the date of the proclamation of winners) informing the website with effective date the date of the update.

15. Applicable Law – Jurisdiction

These terms and conditions are governed by Cyprus Law. Any dispute that might arise related to the Competition, shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the District Courts of Nicosia.

16. Acceptance of Terms

Participation in the Competition implies unconditional acceptance of these terms and conditions, which are governed by the laws of the Republic of Cyprus.

17. It is clarified that Facebook and Instagram is not associated, manages, promotes or enhances this Competition in any way.